Σχιστίες προσώπου – whistling deformity

σχιστίες προσώπου

Σχιστίες προσώπου – whistling deformity

Οι σχιστίες του προσώπου είναι εκ γενετής δυσμορφίες που απαντώνται σε 1 στις 1000 γεννήσεις. Είναι ελλείμματα (χάσματα) σε διάφορα σημεία του προσώπου. Μεταξύ αυτών, η σχιστία του άνω χείλους και της υπερώας (ουρανίσκου) είναι οι πιο συχνές. Η χειλεοσχιστία αναφέροταν αδόκιμα με τον όρο λαγόχειλο λόγω της ομοιότητας με το άνω χείλος των κονικλοειδών, αν και αυτό θεωρείται πολιτικά μη ορθό και προσβλητικό για τα παιδιά που πάσχουν. Η πρόγνωση της είναι πολύ καλή και τα παιδιά αυτά θα αναπτύξουν φυσιολογική ψυχοκοινωνική ταυτότητα, καθώς η παραμόρφωση αποκαθίσταται άριστα με χειλεοπλαστική κατά τη βρεφική τους ηλικία (ιδανικά στους 3-6 μήνες).

Χειλεοπλαστική

Η επέμβαση αντιμετώπισης της χειλεοσχιστίας στα βρέφη παρά την φαινομενική απλότητα της αποτελεί μια από τις πιο ντελικάτες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής βασικες αρχές:

  • Αποκατάσταση του κυκλοτερούς σφιγκτήρα μυός του στόματος. Ο μυς είναι χωρισμένος στα 2 στο επίπεδο της σχιστίας και πρέπει να αποκατασταθεί ισχυρά με ράμματα κυρίως κοντά στο ερυθρό του άνω χείλους.
  • Εξισορρόπηση των τμημάτων εκατέρωθεν της σχιστίας. Αυτα έχουν τυπικά διαφορετικό μήκος (το έσω είναι βραχύτερο). Η σχολαστική μέτρηση των αποστάσεων και η χρήση πολλαπλών “πλαστικών Ζ” θα δημιουργήσει αρμονία στην εικόνα και ουλή καλής ποιότητας.
  • Διόρθωση του δύσμορφου σύστοιχου κάτω πλάγιου χόνδρου της μύτης. Αυτός είναι τυπικά αποπλατυσμένος και η αποκατάστασή του επιτυγχάνεται με επιστρεφόμενα απορροφήσιμα ράμματα (πρωτογενής ρινοπλαστική).

Παρά τα αξιόλογα αποτελέσματα που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνικές πλαστικής του άνω χείλους, υπάρχει η πιθανότητα παραμονής κάποιας υπολειπόμενης δυσμορφίας. H πιο συχνή είναι  η παραμόρφωση δίκην σφιρήγματος (whistle deformity). Αυτή χαρακτηρίζεται από ένα έλλειμμα στο ερυθρό του άνω χείλος λόγω πλημελλούς επαναπροσέγγισης του κυκλοτερούς σφιγκτήρα μυός του στόματος και αδυναμίας εξισορρόπησης των 2 πλευρών της σχιστίας. Το πρόβλημα δεν είναι αμιγώς αισθητικό, αλλά δημιουργεί και προβλήματα στη φώνηση, καθώς το παιδί δυσκολεύεται να προφέρει τους χειλικούς (π,μπ) και τους χειλοδοντικούς (φ,β) φθόγγους.

Αντιμετώπιση της παραμόρφωσης whistle

Η επέμβαση αποκατάστασης αφορά τόσο στη διαμόρφωση ενός ισχυρού σφιγκτήρα μυός του στόματος όσο και στην αρμόνική συρραφή του δέρματος του παιδιού πραγματοποιώντας 2-3 πλαστικές Ζ. Το άμεσο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα απεικονίζετναι στην επισυναπτόμενη φωτογραφία.

 

Πηγή: Choi WY, Young JY, Kim GB, Han YJ. Surgical correction of whistle deformity using cross-muscle flap in secondary cleft lip. Arch Plast Surg. 2012 Sept; 39(5): 470-476Ζητήστε να σας καλέσουμε


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

This will close in 0 seconds